Styret for 2021

Styreleder:

Nestleder:

Sekretær:

Kasserer

Styremedlem:

Vara:

Vara:

Vara:

Aud Vogt Johansen

Toril Ovnerud

Vibeke Oseth Gustavsen

Tina Myhre

Stine Hennum

Laila Stuanes

Catrine Berg

Ida Kristin Hennum-Skogli

 

 

© 2010 Dyrebeskyttelsen Norge avd. Drammen og omland